Saturday, October 31, 2009

novena

olmophanovena
Pag- Ampo alang sa atong mga kinahanglan sa kinabuhi

O Inahan sa kanunayng Panabang sa dakong pagsalig* ania ako sa atubangan* sa Imong Santos nga larawan* aron paghangyo sa Imong panabang* Nakita Mo ang mga samad* nga nahinangup si Jesus sa pagdawat tungod kanamo* Nakita Mo ang Dugo sa Imong Anak* nga mibaha aron kami maluwas* Nasayud ka kon unsay tinguha sa Imong Anak* nga maangkon namo* ang bunga sa Iyang Pagpanubus.* Ania nagahapa ako sa Imong tiilan* ug nagaampo ako* nga Imo untang ihatag kanako kining grasya* nga akong gikinahanglan karon* O Maria,* labing mapinanggaon sa tanang Inahan* ikab-ut mo kami * gikan sa kasingkasing ni Jesus* tuburan sa tanang kaayohan,* niining grasya (dinhi nganli ang grasya nga gitinguha). O Inahan sa Kanunayng Panabang,* ikaw naninguha sa among kaluwasan* labaw pa kay kanamo; ikaw gihatag man kanamo sa Imong Anak aron maamong inahan.* Ikaw maoy mipili nga paganganlan ug INAHAN SA KANUNAYNG PANABANG .*Busa, ipakita nga gihigugma Mo ako:* ipakita nga ikaw akong inahan nga matuod: ipakita nga angay gayud nga Ikaw kanganlan Inahan sa Kanunayng Panabang* Wala ako magsalig sa akong mga maayong buhat * kon dili sa imong makagagahum nga paglaban* Nagasalig ako sa imong kaayo;* nagasalig ako sa imong inahanong gugma.* O Inahan sa Kanunayng Panabang* tungod sa Imong gugma alang kang Jesus* Imong Anak ug akong Manunubus* tungod sa gugma sa Imong sulogoon* nga si San Alfonso.* tungod sa gugma sa akong kalag* idangat Mo ako sa grasya nga gipangayo ko Kanimo. Amen


V. PAAGAMPO ALANG SA ATONG MGA KINAHANGLAN SA KALAG

O inahan sa Kanunayng Panabang. Ikaw ang agianan sa tanang grasya* nga ihatag sa Dios kanamo* mga binuhat nga makasasala.*tungod niana ikaw gihimo man Niya nga makagagahum* hupung sa bahandi* ug puno sa kalooy* aron Ikaw makatabang kanamo* sa among mga kinahanglan* Ikaw ang manlalaban* sa labing alaut ug sinalikway nga mga makasasala* nga modangup kanimo* Busa tabangi ako * nga midangup kanimo* Sa imong mga kamut gitugyan ko ang akong kaluwasan:* Kanimo gitugyan ko ang akong kalag* Isipa ako nga usa sa Imong pinili nga mga sulogoon* ibutang ako ubus sa imong panalipod* ug ako magmalinawon* Kon ako imong tabangan* wa na akoy kahadlukan * ni ang akong mga sala,* sanglit ako idangat man Nimo ug pasaylo:* ni kahadlokan ko ang yawa* kay Ikaw man labi pang makagagahum kay sa tibuok infierno;* ni ngani kahadlokan ko si Jesus nga akong Maghuhukum,* kay Siya sa usa ka paghangyo Nimo mapoypoy man. Mao ray akong kahadlokan* nga sa akong kataspok mapakyas ang akong pagdangup kanimo* ug dayon ako mapildi.* O Señora idangat ako sa pasaylo sa akong mga sala* sa gugma kang Jesus* sa pagpadayon hangtod sa kamatayon* ug sa grasya sa pagdangup Kanimo kanunay*O Inahan sa Kanunayng Panabang.VI. MGA PANGAMUYO NGADTO SA ATONG INAHAN SA KANUNAYNG PANABANG
PARI: Ginoon, ………….kaloy-an Mo kami.
LUNGSUD: Jesucristo,……………….kaloy-an Mo kami.
Jesucristo,……………….dunggon Mo kami,
Jesucristo,………………patalinghugan mo kami.
Dios nga Amahan nga langitnon,……………………………………..kaloy-an mo kami
Dios nga Anak, Manununbos sa kalibutan,…………………………...kaloy-an mo kami
Dios nga Espirito Santo,…………………………................................kaloy-an mo kami
Santa Trinidad, Usa ka Dios,………………………………………….kaloy-an mo kami
Santa Maria,……………………………………………………….…..Ig-ampo mo kami
Santos nga Ulay, gipanamkon nga walay sala,………………………..Ig-ampo mo kami
Among Inahan sa Kanunayng panabang,………………………….......Ig-ampo mokami.
Kaming mga makasasala nagasangpit Kanimo,…………...O Inahan, Tabangi Kami Kanunay
Aron kami mahigugma sa Dios sa tibuok namong kasingkasing,…………………...O Inahan..
Aron kami magsugut kang Jesus,Imong Diosnong Anak,sa tanan Niyang pagbuot,..O Inahan..
Aron kami makabaton ug malomo ug kinasingkasing nga devocion alang kanimo,O labing putli nga Virgen,……………………………………………………………………..O Inahan..
Aron sa tanan namong kusug dumtan namo ang sala nga maoy bugtong dautan,…..O Inahan..
Aron sa kanunay hinumduman namo ang katapusan namong palad,……………….O Inahan..
Aron sa masubsub madawat namo ang santos nga Sacramento sa paagi nga angay,…O Inahan, tabangi Kami Kanunay
Aron sa tibuok namong kusug likayan namo ang mga kahigayonan sa sala,……….O Inahan
Aron dili biyaan namo ang pag-ampo bisag usa ka adlaw nalang sa among kinabuhi,O Inahan
Aron modangup kami sa pag-ampo sa mga takna nga kami panulayon,…………O Inahan..Aron sa dakong kahinangup pasayloon namo ang among mga kaaway ug batonan namo ang kaaghup alang sa tanan,………………………………………………………….O Inahan…
Aron dili namo langaylangayan ang among pagbalik sa Dios,………………….O Inahan…
Aron panlimbasugan namo sa pagwagtang mga dautang batasan,…………………………... ……O Inahan Tabangi Kami Kanunay
Sa mga kalisdanan sa kalag ug lawas ,………….O Inahan…
Sa mga kasakit ugg pag-antos,…………………..O Inahan…
Sa mga panggukod ug kapaitan,………………....O Inahan…
Sa mga kagul-anan ug kasub-anan,………………O Inahan…
Sa mga kagubut ug sakit nga mananakud,……….O Inahan…
Sa mga pakigbuno batok sa panulay,……………..O Inahan…
Sa mga kaungawan sa pagpakasdala,……………..O Inahan…
Sa mga pakigbugno tungod sa kaputli,……………O Inahan…
Sa mga pagdasmag sa yawa,………………………O Inahan Tabangi Kami Kanunay
Kon mahidunggo na kami sa katapusan sa among pagpanaw ning kinabuhi,….O Inahan…
Kon sa among pagbuy-od sa higdaanan ang hunahuna sa nagkahidoul nang kamatayon magadala ug kalisang kanamo,……O Inahan…
Kon sa takna sa among pagbiya sa tanan ang yawa manlimbasug sa pagpawala kanamo sa paglaum,…..O Inahan…
Kon ang pari sa Ginoo mohatag kanamo sa katapusang pasaylo ug panalangin,..O Inahan…
Kon gilibutan na ang among higdaanan sa among mga kabanayan ug mga kahigalaan nga managhilak ug maga-ampo tungod kanamo,….O Inahan…
Kon ang among mata mopiyong na ug ang among kasingkasing mohunong sa pagpitik,…
…O Inahan…
Kon ang among kalag itugyan na namo ngadto sa mga kamut sa among Magbubuhat,…
…O Inahan…
Kon ang among kabus nga kalag moatubang na sa Diosnong Maghuhukom,……O Inahan…
Kon hapit na ipakanaug ang makalilisang hukum,…….O Inahan…
Sa amo unyang pag-antus sa kalayo sa Purgatorio ug sa among pangandoy sa pagtan-aw sa Dios,………….O Inahan Tabangi kamii kanunay

Santa Maria
labani ang makalolooy
tabangi ang maluyahon
lipaya ang nanaghilak
i-ampo ang n katawhan
dapigi ang mga Pari
panalipdi ang tanang babaye nga nagasilbi sa Dios
patilawa sa Imong kalooy ang tanan ngs nangaliyopo sa Imong Kanunayng Panabang
V- Ikaw O Señora, gihimo nga among dalangpanan.
R- Magtatabang sa mga kinahanglan ug kagul-anan.
Mag ampo kita
O Ginoong Jesukristo* nga naghatag kanamo sa Imong Inahan* nga si Maria Santisima * aron ma-among Inahan * nga sa kanunay andam sa pagtabang kanamo, * kang kinsang milagrosang Estampa * among gipasidunggan * nangamuyo kami* nga imo untang tugutan* nga kami nga nagapakilooy* sa iyang Inahanong panabang* mahimo untang takus sa pagpahimulos* sa bunga sa Imong Pagpanubus* Nga nagapuyo ug naghari* sa walay katapusan.
Amen
MGA PAG-AMPO NGA KINAUGALINGON
Ang Memorare
Oracion ni San Bernardo
Hinumdumi, O maaghup Uyamut nga Virgen Maria, Nga wala pa gayud dungga nga bisan kinsa nga midangup kanimo, nga nangayo sa imong panabang ug nangilaba sa imong kalooy, imong gitalikdan. Dinasig niining maong paglaum midangup ako kanimo, O Virgen sa mga Virgenes! O Inahan ko, ania man ako sa imong atubangan, usa ka alaut nga makasasala nga mahinulsulon. O Inahan sa Dios nga Manunubus, dili nimo pag-ayran ang akong mga pag-ampo, hinonoa dunggon mo ug tugutan sa dakung kalumo ang akong gipangayo. Amen